• இருமுனை (ebook)

கதையின் பிற்பகுதியில் தோன்றும் கதாப்பாத்திரங்களும் புனைவுகளும் தன் வாலை தானே விழுங்கும் பாம்புகளாக முன் கதையினை விழுங்கி உருமாறிவிடுவதாக எண்ணினான். பிரதியின் கதாப்பாத்திரங்களுடன் எதிர்வாதம் செய்து, தலை கனத்து பாதியிலே முடிவதுண்டு. ஒவ்வொரு பிரதிக்குள்ளும் எழுத்ப்படாத பல இலட்சம் கதைகள் வெளவால்களாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. எக்கதைக்கும் முடிவென்பதே இல்லையென்றாலும் அவ்வாறு முடிக்கப்படும் இக்கதையானது ஆசிரியனுக்கு அக்கணத்தில் தோன்றும் முடிவுதானென்றும் அல்லது முடிக்க முடியாதவொன்றின் தொடக்கம் தானென்றும் அறிந்து கொண்டான்.

இன்னும் வாசித்து முடிக்கப்படாத பல கதைகள் அவ்வறையில் சிதறிக் கிடந்தன.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

இருமுனை (ebook)

  • ₹140.00
  • ₹100.00